Oznámení stránek

(There are no discussion topics yet in this forum)

Available courses

Kurz se skládá ze tří témat, díky kterým účastník získá obecné informace k zásadám první pomoci. Dále jsou zde uvedeny  zranění a stavy, které mohou člověka ohrožovat na životě a postupy jak při setkání s nimi správně reagovat.

Časové dotace kurzu: 6 hodiny

Cena kurzu - 200 Kč/1 hodina

V tomto kurzu se účastník dozví specifika citového pouta - jak se vyvíjí, jaké máme druhy citových vazeb mezi dítětem a pečující osobou,  okrajově se dozví o vztazích a potřebách dítěte. Obsahem kurzu jsou i poruchy citového pouta a projevy psychických poranění dětí. 


Časová dotace kurzu: 3 hodiny

Cena kurzu - 200 Kč/1 hodina

Tento kurz se zaměřuje na jednotlivé potřeby dětí, je zde dále popsáno jak dítě může reagovat, když nejsou jeho potřeby naplněny. V kurzu jsou uvedeny i jednotlivé příklady chybného cíle při snaze dítěte získat naplnění některých jeho potřeb. 

Časová dotace kurzu: 4 hodiny

Cena kurzu - 200 Kč/1 hodina

V kurzu se účastník dozví specifika šikany -  její podoby, dopady, motivy, obecné znaky, její vývoj a stupně. Je zde popsán rozdíl mezi šikanou a škádlením. Dále kurz popisuje informace o agresorovi a oběti v souvislosti se šikanou. 

Časová dotace kurzu: 3 hodiny

Cena kurzu - 200 Kč/1 hodina

Kurz se zaměřuje na děti a jejich vztah k sociálním sítím. Najdeme zde problematiku kyberšikany, specifika internetu a jeho prostředí, nejčastější činnosti dětí v online prostředí - videa, online hry, sociální sítě (Facebook..), chaty a s tím spojené dopady a rizika. Kurz  se zaměřuje na důvody, proč dospívající tráví čas na internetu - sebeprezentace. 

Časová dotace kurzu: 3 hodiny

Cena kurzu - 200 Kč/1 hodina

Kurz seznamuje účastníka se specifiky alkoholové závislosti. Popisuje vlivy na vznik alkoholismu, jeho vývoj. Účastník v kurzu najde jednotlivé typy konzumentů, dopady alkoholismu na osobní život, popis jak se mění osobnost člověka závislého na alkoholu, rozdíly mezi závislostí u muže a ženy. Dále jsou v kurzu uvedeny zdravotní dopady závislosti na alkoholu, delirium tremens, stádia a léčba alkoholismu. Posledním tématem je alkohol v těhotenství.

Časová dotace kurzu: 4 hodiny

Cena kurzu - 200 Kč/1 hodina

Účastník se v kurzu dozví základní informace a rozdělení často užívaných legálních ale i nelegálních drog. Jsou zde uvedeny specifika drogové závislosti, příčiny jejího vzniku, formy drogové závislosti a její vývoj. V kurzu jsou popsány příznaky užívání drog, v čem spočívá nebezpečí a důsledky jejich užívání. 

Časová dotace kurzu: 3 hodiny

Cena kurzu - 200 Kč/1 hodina

Kurz pojednává o důležitosti nastavení pravidel a hranic ve výchově. Najdeme zde informace o tom, jak a čím nahradit tresty ve výchově, které nejsou efektivní a působí krátce a jak naučit být dítě poslušným.
V kurzu najdeme také alternativy trestů. 

Časová dotace kurzu: 2 hodiny

Cena kurzu - 200 Kč/1 hodinaKurz se zaměřuje na syndrom týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte. Jsou zde uvedeny jeho kategorie, příčiny týrání dítěte, znaky týraných, zneužívaných nebo zanedbávaných dětí a specifika osob, které se k týrání, zneužívání nebo zanedbávání dětí uchylují.

Časová dotace kurzu: 4 hodiny

Cena kurzu - 200 Kč/1 hodina

Kurz se věnuje tématu záškoláctví. Dlouhodobé neřešené záškoláctví může vést ke ztrátě respektu pravidel a k autoritám a v neposlední řadě k rozvoji  delikventního chování. V kurzu jsou popsány varovné znaky, rozdělení vnitřních a vnějších příčin záškoláctvírizika, kategorie, druhy a také, jak záškoláctví řešit. 

Časová dotace kurzu: 4 hodiny

Cena kurzu - 200 Kč/1 hodina